— PRIVACYVERKLARING TESTUDO

 

Testudo is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Golfresidentie 119, 8251 NS Dronten
0321 - 31 11 62
I testudo-onderzoek.nl
E info@testudo-onderzoek.nl

Inleiding
Om onze werkzaamheden te verrichten, verwerkt Testudo persoonsgegevens. In sommige gevallen werkt Testudo daarbij samen met derden. Testudo vindt het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door Testudo dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houdt Testudo zich aan de eisen uit de AVG/GDPR. Dat betekent dat Testudo:

• duidelijk vermeldt voor welke doeleinden persoonsgegevens worden verwerkt. Dat doen wij via dit privacyreglement;
• het verzamelen van persoonsgegevens beperkt tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de overeenkomst waarvoor ze worden verwerkt;
• persoonsgegevens niet doorgeeft aan derden, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer Testudo daartoe wettelijk verplicht is;
• passende beveiligingsmaatregelen neemt om persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van Testudo persoonsgegevens verwerken;
• het recht respecteert om persoonsgegevens op aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Deze privacyverklaring geldt voor alle klanten die een product of dienst afnemen van Testudo en voor alle gebruikers van de website van Testudo. Vaste, tijdelijke en ingehuurde medewerkers van Testudo zijn verplicht tot geheimhouding over uw persoonlijke gegevens. De overdracht van deze persoonlijke gegevens aan derden gebeurt alleen als dit noodzakelijk is voor het nakomen van een contractuele overeenkomst.

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Wij raden relaties aan deze verklaring met enige regelmaat door te nemen.

Persoonsgegevens die Testudo verwerkt
Zakelijke relaties (onder wie EVC-aanbieders en overige partijen in het EVC-stelsel)

• Voor- en achternaam
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Verjaardagsdatum
• Naam en adres werkgever

Consumenten (onder wie EVC-kandidaten)
. Voor- en achternaam (alleen bij steekproef)
. Telefoonnummer (alleen bij steekproef)

Auditoren
• Voor- en achternaam
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Verjaardagsdatum
• IBAN

Leveranciers
• Voor- en achternaam
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Verjaardagsdatum
• IBAN

Gebruik van persoonsgegevens door Testudo
• Om klanten en leveranciers te bellen of e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren
• Om betaling door klanten en aan leveranciers af te handelen
• Om onze nieuwsbrieven en updates te verzenden
• Om goederen en diensten bij klanten af te leveren

Testudo verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig
hebben voor onze belastingaangifte.

Gebruikte computerprogramma’s of -systemen binnen Testudo
• Google Workspace - Gmail mailprogramma. Toegang: vennoten.
• Google Workspace - Google Drive externe opslag. Toegang: vennoten en externe auditoren.
. MS Office en Acrobat PDF. Toegang: vennoten.
• Reeleezee boekhouding. Toegang: vennoten en administratiekantoor.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Na het beëindigen van een overeenkomst of relatie wordt deze informatie niet automatisch verwijderd. Deze informatie blijft op een interne server beveiligd opgeslagen. U kunt via info@testudo-onderzoek.nl een verzoek indienen om deze persoonlijke gegevens te laten verwijderen. Uitgesloten hiervan is de data die door ons wettelijk moet worden bewaard voor bijvoorbeeld de belastingdienst. Daarnaast heeft u het recht om uw persoonsgegevens in te zien en te corrigeren, en/of uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Testudo.

U heeft ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u bewaren, in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens, verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@testudo-onderzoek.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@testudo-onderzoek.nl. Wij wijzen u er tevens op dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe Testudo persoonsgegevens beveiligt
Testudo neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Dit gebeurt ten minste met een gebruikersnaam en een wachtwoord per gebruiker, deels aanvuld met two factor authentication.

Social media
Testudo is op verschillende sociale media te vinden, zoals Facebook en LinkedIn. Wanneer u ons volgt op sociale media krijgen wij mogelijk toegang tot een deel van uw profielgegevens. Testudo volgt ook zelf socialemediakanalen en kan op die manier toegang krijgen tot gegevens op uw sociale media.

Delen van relatiegegevens met derden
Testudo verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Testudo blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Dronten, 1 januari 2023