info@testudo-onderzoek.nl

— HANDELS- EN LEVERINGSVOORWAARDEN TESTUDO

 

1. Algemeen

1.1 Deze voorwaarden gelden voor alle offertes, overeenkomsten en leveringen van Testudo, een handelsnaam van Accent Grave vof.

1.2 Onder ‘Opdrachtgever’ wordt verstaan een EVC-aanbieder of een andere partij in wiens opdracht Testudo een betaalde handeling verricht.


2. Offerte
2.1 Elke offerte is vrijblijvend, alle prijzen zijn exclusief btw en gelden twee maanden.

2.2 De offerte wordt namens de Opdrachtgever ondertekend door degene die volgens de KVK-inschrijving tekeningsbevoegd is.


3. Overeenkomst

3.1 De overeenkomst komt tot stand zodra de Opdrachtgever de ondertekende offerte retourneert.

3.2 De looptijd van de overeenkomst start op de datum van ondertekening, bedraagt altijd ten minste drie jaar, en zoveel langer als de erkenning voortduurt.

3.3 Aanvullende opdrachten en wijzigingen kunnen mondeling, telefonisch, schriftelijk, per e-mail of op een andere wijze worden gegeven. Worden de opdrachten/wijzigingen mondeling of telefonisch opgegeven, dan is het risico voor rekening van de Opdrachtgever.

3.4 Wijzigingen in de opdracht kunnen tot gevolg hebben dat de overeengekomen kosten hoger worden en de levertijd langer wordt. Dit is de verantwoordelijkheid en het risico van de Opdrachtgever.

3.5 De Opdrachtgever kan vanaf het moment dat de relatie drie jaar heeft geduurd deze schriftelijk opzeggen per eerstvolgende verlengingsdatum met inachtneming van een termijn van zes maanden.

3.6 Gedurende de in het voorgaande lid genoemde termijn van zes maanden is de Opdrachtgever verplicht de geldende honoreringsafspraak met Testudo na te komen alsof er geen sprake is van opzegging.

3.7 In alle gevallen waarin de relatie tussen Testudo en de Opdrachtgever eindigt blijven deze voorwaarden de rechtsverhouding tussen partijen beheersen voor zover dit voor de afwikkeling van de relatie noodzakelijk is.


4. Geheimhouding

4.1. Testudo neemt bij het verrichten van de werkzaamheden voor de Opdrachtgever de grootst mogelijke zorgvuldigheid aangaande de belangen van de Opdrachtgever in acht.

4.2 Testudo zorgt voor de geheimhouding buiten de Testudo-organisatie van alle door de Opdrachtgever in het kader van de opdracht aan Testudo ter beschikking gestelde en verworven gegevens en informatie.

4.3 Tot de organisatie van Testudo behoren de vennoten, eventuele personeelsleden, alle ingehuurde auditoren en overige belanghebbenden.

4.4 Alle auditoren tekenen een geheimhoudingsverklaring.

4.5 Toezichthoudende en partijen met een vergelijkbare positie binnen het EVC-stelsel kunnen inzage verzoeken in beoordelingen en achterliggende documentatie. Dit kan gebeuren als hiervoor naar beoordeling van Testudo een relevante reden is. De Opdrachtgever gaat hiermee automatisch mede namens diens medewerkers en deelnemers akkoord.

4.6 Er is een aparte privacyverklaring op testudo-onderzoek.nl beschikbaar.


5. Aansprakelijkheid

5.1 Testudo verplicht zich de EVC-beoordeling onafhankelijk en naar beste vermogen uit te voeren.

5.2 Ondanks alle zorgvuldigheid aanvaardt Testudo geen enkele aansprakelijkheid voor (vermogens)schade als gevolg van enig handelen of nalaten op grond van de verkregen informatie (beroepsaansprakelijkheid). Wordt aansprakelijkheid toch toegewezen, dan is deze beperkt tot maximaal het factuurbedrag van de werkzaamheden waarop de schade betrekking heeft.

5.3 Als Testudo op enig moment aansprakelijk is voor persoons- of zaakschade, dan bedraagt deze nooit meer dan wat de verzekeraar van Testudo in desbetreffend geval uitkeert (bedrijfsaansprakelijkheid).

5.4 In geen geval is Testudo aansprakelijk voor indirecte schade en/of gevolgschade, zoals gederfde inkomsten.


6. Factuur

6.1 Facturen worden digitaal verzonden.

6.2 Betalingen moeten binnen veertien dagen na factuurdatum zijn bijgeschreven, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

6.3 Als de Opdrachtgever niet binnen de afgesproken termijn aan zijn betalingsverplichtingen jegens Testudo voldoet, is hij rente over het factuurbedrag verschuldigd vanaf de dag waarop de factuur had moeten zijn betaald. Hiervoor is geen voorafgaande sommatie en ingebrekestelling vereist.

6.4 Alle incassokosten voor de niet-tijdig betaalde factuur zijn voor rekening van de Opdrachtgever. Dat geldt zowel voor de de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten. Als bewijs voor deze kosten is het tonen van de desbetreffende facturen voldoende. De kosten zijn vastgesteld op minimaal tien procent van het betrokken factuurbedrag en ten minste € 150,- per vordering.

6.5 Testudo mag de verdere uitvoering van de opdracht opschorten en/of staken als de Opdrachtgever niet op tijd betaalt, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen die uit de gesloten overeenkomst voortvloeien, in geval van faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever, of bij stilleggen of liquidatie van diens bedrijf. De gevolgen van opschorting, staking en/of ontbinding komen volledig voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

6.6 Opschorting, staking en/of ontbinding laten de betalingsverplichting voor de reeds verrichte werkzaamheden bestaan. Bovendien is Testudo gerechtigd van de Opdrachtgever te vorderen vergoeding van schade, kosten en interesten veroorzaakt door de wanprestatie van de Opdrachtgever en de ontbinding van de overeenkomst, daaronder begrepen het door Testudo gederfde inkomen.


7. Overmacht

7.1 Als Testudo door overmacht wordt verhinderd de overeengekomen werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft Testudo het recht om zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst naar eigen keuze op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen zonder enige schadevergoeding of garantie.

7.2 Onder overmacht wordt hier verstaan: staking, uitsluiting, brand, uitval van apparatuur en telefoon- en internetverbindingen en andere bedrijfsstoornissen, hetzij bij Testudo, hetzij bij leveranciers van goederen en diensten, transportstoringen en andere gebeurtenissen waarop Testudo geen invloed heeft, zoals oorlog, blokkade, oproer, epidemie, devaluatie, overstroming en stormen, alsmede vertraging of uitblijven van levering door leveranciers, het niet verkrijgen van benodigde erkenningen, vergunningen en andere overheidsmaatregelen.


8. Klachten en bezwaren

8.1. Er is een aparte procedure voor klachten en bezwaren op testudo-onderzoek.nl beschikbaar.

8.2 Alle geschillen en beroepen voortvloeiende uit onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten en op de overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel zijn, moeten in eerste instantie bij het Nationaal Kenniscentrum EVC kenbaar worden gemaakt.

8.3 Wanneer is voldaan aan 8.2 kunnen geschillen en beroepen uitsluitend juridisch aanhangig worden gemaakt bij de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Testudo is gevestigd, zulks met inbegrip van het verkrijgen van voorlopige voorzieningen, tenzij de kantonrechter ter zake van een zodanig geschil is bevoegd.
 

Dronten, 1 januari 2023